ASAFETY AS – Salgsbetingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra ASAFETY AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. For ytterligere spørsmål om vilkårene vennligst ta kontakt.

Kunder

ASAFETY AS selger produkter til virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. ASAFETY AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i ASAFETY AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder ASAFETY AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ASAFETY AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan ASAFETY AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

Personkunder vil få priser oppgitt ink. mva, dette gjelder alle ikke innloggede brukere og alle registrerte personkunder med personkundeprofil.

Bedriftskunder med opprettet profil vil få alle priser oppgitt eks. mva når de er innlogget på sin profil.

Alle ordrer blir pålagt fraktkostnad etter størrelse og vekt såfremt annet ikke er avtalt. Dersom kjøper mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til ASAFETY AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang/Retur

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på ASAFETY AS lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Bedriftskunder har ingen returrett på bestilte varer, så fremt ikke annet er avtalt.

Fraktkostnad

B2B kunder har fastpris frakt 96kr eks. mva, ved ordrer over 1500kr eks mva er det fri frakt.
Unntak er større palleordrer og spesialprodukt som krever spesial transport.

Forhandler B2B har fastpris frakt 196kr eks. mva, ved ordrer over 10.000kr eks. mva er det fri frakt.
Unntak er større palleordrer og spesialprodukt som krever spesial transport.
Så fremt ikke annet er avtalt.

Varer som skal sendes ut av Norge så pålegges faktisk frakt kostnad faktura, kunde er ansvarlig for eventuell fortolling og avgifter.

Direkte faktura avtale med Asafety AS

Dersom faktura ikke betales ved forfall blir faktura automatisk sendt over til innkrevingsbyrå 25 dager etter forfall, morarente tilkommer i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder ASAFETY AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Kunder med faktura/leverings adresse utenfor Norge skal primært forskuddsbetale før varene sendes.

Salgspant – Eiendomsrett

ASAFETY AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med ASAFETY AS eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har ASAFETY AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når ASAFETY AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. ASAFETY AS gir ikke Virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

ASAFETY AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor ASAFETY AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er ASAFETY AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8. 

Force Majeure

Er ASAFETY AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos ASAFETY AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ASAFETY AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Søre Sunnmøre Tingrett som vedtatt verneting.